Protokoll från ordinarie årsmöte 2012 med Los Nordicos, AHN-CN,  lokalförening i Almuñécar. Tid enligt kallelse 14 november 2012 kl. 13.30 och 14.00 Plats Hotel Victoria Playa 1 § Öppnande Föreningens ordförande Ulla Åsard förklarade mötet öppnat kl. 14.00. 2 § Fastställande av röstlängd .Beslut:  Årsmötet fastställde röstlängden  (Bilaga 1). 3 § Val av årsmötets ordförande och sekreterare Beslut:   Anders Liljeroth valdes till årsmötets ordförande och Monica Dahlmark till dess sekreterare. 4 § Val av två protokolljusterare Beslut:  Ingrid och Leif Sultàn valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare. 5 § Fråga om årsmötet är vederbörligen sammankallat Beslut:  Årsmötet förklarades vederbörligen sammankallat. 6 § Fastställande av dagordning Beslut:  Föreslagen dagordning (Bilaga 2)  fastställdes, dock med den justeringen att motion nr 3 behandlades före fastställande av medlemsavgiften. 7 §  Godkännande av föregående mötes protokoll. Beslut. Protokoll från ordinarie årsmöte den 16 november  2011 godkändes. (Bilaga 3). 8 § Verksamhetsberättelse och bokslut. Ordf. Ulla Åsard läste upp verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 oktober 2011 till 30 september 2012.  Bland aktiviteter under året saknades jazzcirkeln och denna ska tas med i verksamhetsberättelsen. Resultaträkningen uppvisade ett minus på € 414.60.  Enligt tidigare beslut ska inte resor, bingo mm specificeras i bokslutet.  En medlem begärde mer detaljerad redovisning och mötets ordförande ställde  två förslag mot varandra – redovisning som vi har nu eller en mer detaljerad.  Majoriteten ansåg att redovisning enligt bokslutet var fullt tillfredsställande. De som önskar kan få detaljerad redovisning om varje utgift hos kassören. Beslut:  Föreningens verksamhetsberättelse (Bilaga 4 a)med tillägg av jazzcirkeln och bokslut (Bilaga 4 b) godkändes och lades till handlingarna. 9 §  Revisorernas berättelse Revisor Karl Lindahl föredrog revisorernas berättelse för föreningens räkenskaper för verksamhetsåret 1 oktober 2011 till 30 september 2012. Beslut: Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna (Bilaga 5) 10 §  Ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år Beslut:  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012. 11 §  Motion nr 3 – tidpunkt för fastställande av medlemsavgiften. Lena Werleman har lämnat in en motion ang. tidpunkt för fastställande av medlemsavgiften med följande lydelse - Att årsmötet upphäver föregående årsmötes beslut ang. tidpunkten för fastställande av medlems-avgiften Att fastställande av medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet året före nästkommande  verksamhetsår. Styrelsen har bifallit motionen. Beslut:  Årsmötet beslöt enligt motionen. (Bilaga 6) 12 §  Godkännande av budget för det nya verksamhetsåret. Erich Somogyi föredrog budgeten för 2012-2013, som bygger på 300 betalande medlemmar. Just nu har 211 betalat De olika posterna genomgicks och  konstaterades  ett stort inkomstbortfall då vi ej längre har baren i Mariote.   Alla aktiviteter som boule, golf, resor mm är självbärande och går plus minus noll.  Vad gäller programkostnader så är det ett önskemål från programkommittén om att få mer pengar att röra sig med för bättre program. Här har anslaget ökats jämfört med  förra året.  Nytt för året är € 200 för välgörenhet (Caritas ES) till våra spanska vänner, som nu har det svårt. Vi har också reserverat € 10.000 som säkerhetsbuffert för att ha pengar om vi skulle behöva annan lokal.  Önskvärt vore om vi kunde få all verksamhet på samma ställe.  Erich sade till sist att styrelsen naturligtvis inte vill ha en underfinansierad budget men så är läget just nu. Mötets ordförande lämnade ordet fritt och många synpunkter framfördes. Årsmötet var rörande överens om att vi skulle avsätta pengar för att hjälpa våra spanska vänner och förslag framfördes att höja summan till € 500.  Förslag framfördes också om att starta en klädinsamling. Beslut:  Vi skänker € 500 till Caritas (ES) och vi ska samla in kläder till hjälpverksamhet. Budget 2012-2013 godkändes med tillägg att Caritas höjs till € 500. (Bilaga 7) 13 §  Fastställande av medlemsavgift. Erich presenterade två alternativa budgetar för 2013-2014, baserade på en medlemsavgift på € 10 eller € 15.  (Bilaga 8a och 8 b), som visar konsekvenserna för de olika avgifterna.   Om vi inte höjer, visar budgeten ett minusresultat på € 2.300. Styrelsens förslag är € 15.  Diskussion följde om höjning eller ej.  Majoriteten ansåg att € 15 var helt i sin ordning. Beslut:  Medlemsavgiften för 2013-2014 beslutades till € 15. 14 § Val av styrelse Valberedningen har bestått av Svante Scott och Lena Werleman. Valberedningens förslag framfördes av Svante Scott.  a) Ordförande Beslut:  Årsmötet valde enligt valberedningens förslag Erich Somogyi  till ordförande (nyval  1 år). b) Vice ordförande Beslut:  Årsmötet valde enligt valberedningens förslag Torsten Göransson  som föreningens vice ordförande (nyval). c) Kassör Beslut:  Årsmötet valde enligt valberedningens förslag Ulla Britta Scott som kassör på 2 år (nyval) d)  Sekreterare Beslut:   Monica Dahlmark kvarstår som  sekreterare ytterligare 1 år. e)  Övriga styrelseledamöter Beslut: Bo Dahlberg kvarstår som styrelseledamot ytterligare 1 år. Årsmötet valde enligt valberedningens förslag Anita Palm och Evy Mårtensson till ledamöter på 2 år (nyval). f) Suppleanter Beslut: Årsmötet valde enligt valberedningens förslag  Gunilla Hampfalls (omval 1 år) till suppleant i styrelsen. Elisabeth Tradefelt (omval 1 år) till suppleant i styrelsen Svante Scott (nyval 1 år) till suppleant i styrelsen g) Val av två revisorer och två suppleanter till dessa. Beslut: Årsmötet valde enligt valberedningens förslag till revisorer  Kjell Claesson (omval 1 år) och Ulf Palm (nyval 1 år) och  till revisorssuppleanter Lennart Karlsson (nyval 1 år) och Gert Mårtensson (nyval 1 år). h)  Ledamot och suppleant som skall ingå i AHN Costa del Sols förbundsstyrelse. Beslut: Årsmötet valde till ledamot Erich Somogyi och till suppleant Ulla Åsard. i) Två ombud och en suppleant till dessa till förbundsstämman. Beslut: Årsmötet valde till ombud  Torsten Göransson och Leif Lindell och till suppleant Bo Dahlberg. j) Ordförande tackade valberedningen för utfört arbete och valberedningens förslag lades till handlingarna (Bilaga 9) k) Valberedning Beslut: Årsmötet valde Bo Olsson (sammankallande), Nils Öhrvall och Gretel Kummel till valberedning  (nyval 1 år). 15 § Styrelsens propositioner. Inga propositioner från styrelsen har lämnats. 16 § Medlemmarnas motioner. 5 motioner har lämnats in.  Motion nr. 3 är behandlad ovan. Motion nr. 1 (bilaga 10) ang. en tydligare redovisning av föreningens budget. Styrelsens svar på denna motion är att styrelsen under året arbetat med denna fråga och kommer att ha en tydlig och mer detaljerad redovisning på årsmötet. Motion nr 2 (bilaga 11) ang. arbetsgruppernas ekonomiska ”självständighet”. Styrelsens svar på denna motion är att styrelsen på tidigare styrelsemöte redan beslutat om ekonomisk självständighet för de olika arbetsgrupperna och detta är i praktiken redan genomfört. Motion nr 4 (bilaga 12) ang. högre avgift för icke medlemmar för resor och andra avgiftsbelagda klubbaktiviteter. Styrelsens svar på denna motion är att styrelsen instämmer i motionärens förslag men detta bör  genomföras på ett klokt sätt.  Vi har tillämpat detta tidigare med högre pris på fester mm för icke medlemmar. Motion nr 5 (bilaga 13) ang. reseersättning till vandringsledarna. Styrelsen bifaller denna motion. Beslut:  Motionerna anses därmed behandlade och besvarade. 17 §   Övriga frågor Första frågan gällde hur många från Norge som är med i klubben.  Svaret blev att vi har ingen statistik på hur många medlemmar vi har från de olika nordiska länderna. Nästa fråga som togs upp gällde medlemskorten, som fortfarande har AHN-logga.  Kanske dags att byta ut till Los Nordicos-loggan.  Styrelsen får ta tag i detta. Boulebanan på Pensionistan blev nästa ämne.  Frågeställaren ansåg det vara fel och ovärdigt  att vi spelade boule och kanske störde de boende där.  Kommunen kanske kan ställa upp och ordna en boulebana för samtliga både på stranden och Pensionistan.  Plats finns ev. bakom Helios.  Ulla trodde tvärtom att de boende kanske tyckte det var roligt med lite liv och rörelse omkring sig. Vid tillfälle kanske vi kan prata med kommunen om detta. 18 § Avslutning. Anders Liljeroth förklarade mötet avslutat och överlämnade klubban till Ulla Åsard, som i sin tur tackade Anders för ordförandeskapet. Ulla tackade sedan avgående styrelsemedlemmarna Elisabeth Holmström, som gjort ett fint jobb som kassör, Nils Öhrvall och Kurt Karlsson med varsin present. Thomas Hedrén, Lennart Holm, Lars-Erik Olsson och Ingela Andersson var ej närvarande och kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Ulla tackade sedan för sig efter 6,5 år i styrelsen och överlämnade klubban till nya ordförande Erich Somogyi, som tackade för förtroendet och lovade att nya styrelsen ska göra sitt bästa för att motsvara medlemmarnas förväntningar.  Erichs första uppdrag blev att tacka  Ulla för allt arbete, tid och energi hon lagt ner på klubben under dessa år i styrelsen och överlämnade en stor blomkruka med växt samt presentkort på massage, ifall krukan skulle visa sig vara alltför tung att bära hem.. Vid protokollet Monica Dahlmark                                                          J u s t e r a s Datum                                              Datum                                             Datum 2012-11-21           2012-11-21        2012-11-21 Anders Liljeroth           Ingrid Sultàn       Leif Sultàn                             Mötesordförande                              Protokolljusterare                          Protokolljusterare
Los Nórdicos Almuñécar Los Nórdicos Almuñécar Tillbaka till toppen