Dataskyddspolicy

Personuppgiftsansvarig: aktuell ordförande, i andra hand sekreterare, i Los Nórdicos AHN-CN Almuñécar, nedan kallat Los Nórdicos. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Los Nórdicos är enligt spansk lag skyldig att föra register över vem som är medlem i föreningen. Los Nórdicos behöver även hålla reda på vilka personer som deltar i olika aktiviteter, och vilka som är ansvariga för olika delar av föreningen.

Person som anmäler sig som medlem i Los Nórdicos eller som deltagare i föreningen olika aktiviteter ger sitt samtycke till denna dataskyddspolicy.

Los Nórdicos databehandlar de personuppgifter som samlas in för att på ett effektivt sätt kunna hantera medlems engagemang och de aktiviteter som anordnas i föreningens regi eller med dess samarbetspartners. Vi samlar in namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra personliga uppgifter där så behövs. Vi som förening sparar inte kredit/betalkorts uppgifter om du väljer att betala på det sättet. Däremot sparar vi information om ditt köp där vi kan se när det gjordes.

Insamling av personuppgifter sker både när person ansöker om medlemskap i Los Nórdicos eller anmäler sig till föreningens aktiviteter digitalt via formulär på t.ex. vår hemsida och då person anmäler sig på plats på Los Nórdicos expedition. Uppgifter sparas minst så länge de behövs i våra register för att användas för information om och till medlem, för administration av aktivitetsdeltagande och för statistik.

Person som inte har betalat sin medlemsavgift de senaste två verksamhetsåren raderas ur Los Nórdicos medlemsregister. Personuppgifter som registrerats i samband med aktiviteter skall raderas efter verksamhetsårets slut. Person som anmäler sig till något evenemang eller registrerar sig som medlem lämnar sitt samtycke till Los Nórdicos dataskyddspolicy och användning av personens personuppgifter enligt denna policy.

Databehandling av personuppgifter görs av utsedda personer hos Los Nórdicos bl.a. kassör, ansvarig för hemsida och formulär, nyhetsbrevsansvarig och aktivitetsansvarig. Los Nórdicos har rätt att ändra vilka personer som har rätt att använda personuppgifterna när som helst.

Personuppgifter som medlem lämnat till Los Nórdicos har föreningen rätt att vidareförmedla till tredje part, t.ex. gästlista till evenemang som hanteras av annan part än Los Nórdicos. Los Nórdicos får skicka post och e-post till personer som vid sin registrering godkänt detta.

Medlem i Los Nórdicos har rätt att begära radering av sina personuppgifter, och om så görs avslutas också medlemskapet i föreningen. Vid radering tas personuppgifter bort ur dataregister, men inte på eventuellt existerande utskrifter på papper. Medlem har rätt att en gång per år begära att få reda på vilka personuppgifter som är lagrade för denne i Los Nórdicos datasystem.

Medlem har rätt att få sina personuppgifter rättade om de är fel. Vid ansökan om medlemskap i Los Nórdicos lämnar medlem sina personuppgifter på nytt, och om uppgifterna då skiljer sig ifrån tidigare sparade personuppgifter så uppdateras medlemsregistret med de nya uppgifterna.

Klagomål på vår dataskyddspolicy vill vi att du i första hand framför till Los Nórdicos styrelse. Om du inte finner dig nöjd med det kan du vända dig till Spansk tillsynsmyndighet för GDPR.

Dataskyddspolicy för Los Nórdicos AHN-CN Almuñécar gäller fr.o.m. 2023-04-03.